Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden  Stokebrook en Zn. v.o.f.  (verder genoemd Stokebrook)
Gevestigd: Stadsweg 27 te (9917PV) Wirdum.

Artikel 1   Toepasselijkheid
Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en koop- en verkoopovereenkomsten, waarbij Stokebrook partij is.

Van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

Toepassing van de door afnemer  (en/of koper) ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk door Stokebrook van de hand gewezen. Algemene of bijzondere voorwaarden van de afnemer  (en/of koper)  zijn te allen tijde  uitgesloten.

Artikel 2  Prijzen / offertes / aanbiedingen
Alle offertes, aanbiedingen etc. van Stokebrook zijn vrijblijvend. Door Stokebrook kunnen te allen tijde prijswijzigingen worden doorgevoerd. Bij prijswijzigingen heeft de koper het recht de overeenkomst te annuleren, zonder vergoeding van annuleringskosten.

Artikel 3  Levering
Levering geschiedt af adres Wirdum  (prov.Groningen), tenzij anders is overeengekomen.
De koper (en/of afnemer) is verplicht de gekochte (en/of) bestelde zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem/haar worden aangeboden.
Indien de koper (en/of afnemer) de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de
(af)levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de koper.

Artikel 4  Aansprakelijkheid
Voor door afnemer geleden schade als gevolg van  tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is Stokebrook uitsluitend aansprakelijk,
indien de schade rechtsreeks en alleen gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Stokebrook.

In geval Stokebrook jegens afnemer tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, dan wel tot het verzekerde deel. Voor het niet- verzekerde deel wordt aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten.

Stokebrook is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.

Afnemer (en/of koper) vrijwaart Stokebrook voor aanspraken van derden. Afnemer zal personeelsleden van Stokebrook, door Stokebrook ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk stellen.

Artikel 5  Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan: elk buiten de directe invloed van Stokebrook liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheid, die nakoming van de verplichtingen van Stokebrook uit overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
In geval van overmacht heeft Stokebrook het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, hetzij de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Stokebrook.
Indien Stokebrook bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Indien Stokebrook een  wegens overmacht tijdelijk opgeschort deel van de overeenkomst later toch uitvoert, is opdrachtgever (in totaal) de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd, zonder enige korting.

Artikel 6  Levertijd en deelleveringen
De door Stokebrook opgegeven levertijden kunnen slechts bij benadering worden aangegeven en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Stokebrook is gerechtigd om bestellingen in gedeeltes uit te leveren en deze deelleveringen afzonderlijk te declareren.

Artikel 7  Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

1.
De (eventuele) vorderingen van Stokebrook op wederpartij zijn direct opeisbaar in de volgende gevallen:
indien na het sluiten van de overeenkomst aan Stokebrook omstandigheden  ter kennis komen die Stokebrook (voldoende) reden geven te vrezen dat de koper (en/of afnemer) niet aan zijn verplichtingen zal (gaan) voldoen;
indien Stokebrook de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst in verband met diens betaalcapaciteit gevraagd heeft zekerheid te stellen en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.    

2.
In de in lid 1) genoemde gevallen is Stokebrook bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Stokebrook schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8  Eigendomsvoorbehoud

1.
De door Stokebrook geleverde zaken blijven eigendom van Stokebrook tot op het moment dat de wederpartij de volledige koopsom heeft betaald en aan alle verplichtingen krachtens de met Stokebrook gesloten overeenkomst heeft voldaan, onder welke verplichtingen mede zijn begrepen:
- vorderingen wegens niet-nakoming van de koopovereenkomst door de koper.

2.
Door Stokebrook afgeleverde zaken, die krachtens lid 1) onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht. De koper is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

3.
Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Stokebrook gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1) bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen/verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

Indien derden enig recht op aanspraak op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Stokebrook zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

Zolang de geleverde zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigendom van Stokebrook zijn, is Stokebrook te allen tijde gerechtigd zich van de toestand van de zaken te overtuigen. De koper machtigt Stokebrook onherroepelijk de plaats te mogen betreden, waar de zaken zich bevinden.

Artikel 9  Onderzoeksplicht/reclames
Wederpartij dient bij afname onmiddellijk te controleren of de geleverde zaken aan de koopovereenkomst beantwoorden, op aantallen, samenstelling en verpakking.
Worden tekorten of zichtbare gebreken geconstateerd, dan dient de koper, zo snel mogelijk en in ieder geval binnen acht dagen na aflevering, schriftelijk aan Stokebrook de tekorten en/of gebreken te melden.
Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk zes maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Stokebrook.

Retourneringen worden uitsluitend aanvaard en in ontvangst genomen indien voorafgaand door Stokebrook schriftelijk toestemming is verstrekt. In alle andere omstandigheden is retournering uitgesloten! Verzending dient te geschieden aan Stokebrook te Wirdum, waarbij de verzendkosten altijd en volledig voor rekening komen van de koper (en/of afnemer).

Artikel 10  Garantie
Als bewijs voor het van kracht zijn van een garantietermijn kan slechts gelden een aanschafbon, voorzien van een datum en vermelding van gekochte artikelen.
Geen garantie wordt gegeven op:
producten beschadigd door gebruik van een defect of gebrekkig onderdeel;
producten van welke de koper of eindgebruiker/consument de voorschriften over inbouw/montage en onderhoud niet heeft gevolgd;
producten, beschadigd door gebruiksfouten en/of ongevallen, alsmede producten welke zijn beschadigd tijdens transport;
producten welke onjuist worden behandeld of onderhouden;
producten waaraan de koper of eindgebruiker/consument wijzigingen heeft aangebracht;
producten die aan slijtage onderhevig zijn, zoals kettingwielen, cassettes, remblokken, schoenzolen, schoenplaatjes, lagers van bracket-sets (trapas), pedalen, naven, freewheel-bodies, balhoofdsets, banden etc.;
producten die verder gemonteerd of gedemonteerd zijn dan de toestand waarin zij door Stokebrook aan de koper worden aangeboden;
producten die reeds in zodanige staat verkeren, dat, gelet op de aanschafdatum, moet worden aangenomen dat de gebruiker deze producten onzorgvuldig heeft behandeld;
producten die zijn doorverkocht aan een tweede of volgende gebruiker.

Producten die voor beoordeling tot toepassing van garantie in aanmerking komen, dienen door de koper (en/of afnemer) aangeboden te worden aan Stokebrook in Wirdum.

De kosten van transport, als gevolg van herstel of vervanging door toepassing van garantie, komen altijd en volledig voor rekening van de koper (en/of afnemer).

De kosten van demontage van de defecte zaak en montage van de herstelde of vervangende zaak, worden niet door Stokebrook vergoed.

Bij herhaling van gebreken en/of klachten waarin herstel of vervanging nodig is, is Stokebrook het recht voorbehouden de zaak ook bij herhaling (oneindig) te herstellen of vervangen, ongeacht de frequentie en ongeacht het aantal malen dat de zaak eerder voor herstel of vervanging is aangeboden.

Artikel 11  Betaling
Betaling dient te geschieden tegen contante betaling, tenzij anders overeengekomen, op de op de factuur vermelde wijze.

De koper is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare berdrag een rente verschuldigd van 2% per maand.

Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare vorderingen die het langst open staan, ook al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12  Incassokosten
Indien de koper in gebreke blijft, zullen de juridische incassokosten aan de koper worden doorberekend.

In geval van gerechtelijke procedures, is de wederpartij aansprakelijk voor alle door Stokebrook gemaakte kosten bij het voeren van deze procedures, indien en voor zover wederpartij in rechte in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 13  Forum keuze en toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Stokebrook en haar wederpartij is Nederlands recht van toepassing.