Privacybeleid

Privacybeleid van Stokebrook en Zn. v.o.f.  (hierna genoemd Stokebrook Rijwielhandel) d.d. 25 mei 2018

Bedrijfsadres (en tevens postadres): Stadsweg 27, 9917 PV te Wirdum (Gn.)
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 02327107
BTW-nummer: 8025.97.701.B.01

Bij ieder bezoek aan onze website herkent onze webserver noch uw e-mailadres, noch uw domeinnaam. Voor het verbeteren van onze website en het optimaliseren van ons assortiment, maken wij gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie wordt uitsluitend intern gebruikt en niet doorgegeven aan andere organisaties of bedrijven.

Indien u bij Stokebrook Rijwielhandel over gaat tot aankoop van (een) fiets(en) en/of accessoires of (een) reparatie(s) laat uitvoeren of om een andere reden persoonsgegevens aan Stokebrook Rijwielhandel verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacystatement te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid zorgvuldig door te lezen en een afdruk te bewaren voor uw eigen administratie.

1.        Verantwoordelijke
       Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is de bedrijfsleiding van Stokebrook Rijwielhandel.
       De bedrijfsleiding is per e-mail bereikbaar via stokebrook@xs4all.nl en telefonisch op nummer 0596 – 571646.

2.        Welke gegevens verwerkt Stokebrook Rijwielhandel en voor welk doel
2.1        Van iedere klant worden de de volgende persoonsgegevens verwerkt:
       a) achternaam en voorletter(s)
       b) adresgegevens en (indien afwijkend) bezorgadres
       c) telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)
2.2        Stokebrook Rijwielhandel verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
       uw naam, adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) worden in eerste instantie gebruikt voor contact omtrent de aflevering/overdracht van uw bestelling(en).
       Daarna worden deze gegevens gebruikt voor contact bij garantie en/of eventuele terugroepacties en voor contact omtrent reparatie(s), onderhoud en vervanging van onderdelen.

3.        Bewaartermijnen
       Stokebrook Rijwielhandel verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende minimaal de wettelijk verplichte termijn(en) en maximaal gedurende de eventueel wettelijk toegestane termijn(en).
       Aansluitend zullen de persoonsgegevens worden vernietigd.

4.        Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1        Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Stokebrook Rijwielhandel passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2        Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Stokebrook Rijwielhandel geen gebruik van diensten van derden.

5.        Inzagerecht, verwijdering en vragen
5.1        Via de bedrijfsleiding van Stokebrook Rijwielhandel kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
       Stokebrook Rijwielhandel zal uw verzoek vervolgens in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.
5.2        Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de bedrijfsleiding van Stokebrook Rijwielhandel.
5.3        Indien u klachten heeft over de wijze waarop Stokebrook Rijwielhandel uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
5.4        Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de bedrijfsleiding van Stokebrook Rijwielhandel.

6.        Wijzigingen
       Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden altijd via deze website bekend gemaakt. Wij adviseren u dan ook om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.